60 lat Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii


 

Początku Polskiej Misji Katolickiej należy się dopatry­wać w nominacji pierwszego jej rektora. W dostępnych doku­mentach (Archiwum księży misjonarzy – CM w Kurytybie, archiwum Prowincji Towarzystwa Chrystusowego w Brazylii) nie napotkałem na oddzielny dokument ustana­wiający Misję. Z dostępnych mi dokumentów wynika, że na wniosek arcybiskupa Józefa Gawliny, opiekuna polskiej emigracji rezydującego w Rzymie, 4 lutego 1953 r. ks. Ludwik Bronny CM, wizytator zgromadzenia księży misjonarzy [w Brazylii nazywanych popularnie, jako wincen­tynami], został mianowany przez Kongregację Konsystorialną misjonarzem emigrantów polskich w Brazylii. Nominację podpisał kardynał Adeodoto Giovanni Piazza, odpowiedzialny za tę Kongregację Stolicy Apostolskiej. Tradycyjnie w warunkach polskiego duszpasterstwa emigracyjnego funkcję tę utożsamiano z rek­torem. Od tej chwili wszystkie pisma nadsyłane do Ks. Lu­dwika Bronnego i każdorazowego jego następcy, były adre­sowane jako do rektora Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii. Tak więc datę 4 lutego 1953 r. należy uważać za począ­tek zorganizowania specjalnego duszpasterstwa polskiego w Brazylii. Stało się to dzięki zabiegom niestrudzonego arcybi­skupa Józefa Gawliny.

 

Po księżach misjonarzach (ks. Ludwik Bronny 1953-56, ks. Stanisław Piasecki 1956-59, ks. Jan Pałka 1959-61, ks. Jan Pitoń 1962-72) rektorat Polskiej Misji Katolickiej został przekazany chrystusowcom. Pierwszym rektorem naszego zgromadzenia został mianowany 26 sierpnia 1972 r. ks. Paweł Piotrowski TChr przez biskupa Władysława Rubina delegata Prymasa Polski ds. duszpasterstwa emigracyjnego. Po rezygnacji ks. Pawła Piotrowskiego TChr (1972-1976) z pełnienia funkcji odpowiedzialnego za duszpasterstwo polonijne, tenże biskup Władysław Rubin 8 listopada 1976 r. mianował ks. mgr Benedykta Grzymkowskiego TChr rektorem PMK (1976-2009). Z kolei arcybiskup Józef Michalik – przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przesłał pismo (z dnia 26 maja 2009 r.) do ks. Zdzisława Malczewskiego TChr o zatwierdzeniu go przez Krajową Konferencję Biskupów Brazylii (pismo z dnia 3 kwietnia 2009 r. przesłane do przewodniczącego KEP) jako rektora Polskiej Misji Katolickiej.

 

Z inicjatywy rektora PMK od lipca ub.r. odbywa się w Brazylii peregrynację relikwii bł. Jana Pawła II. Relikwie nawiedzają wspólnoty polonijne, a także (według napływających do rektoratu próśb) parafie lokalne oraz zgromadzenia zakonne. Przesyłane relacje są bardzo budujące, świadczące o niegasnącej miłości Polonusów i Brazylijczyków do „Jana Bożego”, jak Ojciec św. był nazwany podczas pierwszej pielgrzymki apostolskiej do Brazylii w 1980 r. Napływające relacje świadczą również o otrzymanych łaskach za pośrednictwem bł. Jana  Pawła II.

 

Aktualnie Polska Misja Katolicka w Brazylii wydaje dwa periodyki. Jeden o charakterze naukowym, a noszącym tytuł „Polonicus” w nakładzie 300 egzemplarzy, a drugi „Echo Polonii Brazylijskiej” w nakładzie 500 egzemplarzy, będący zarazem jedynym pismem ukazującym się w języku polskim w tym kraju.

 

W ramach przygotowania do jubileuszu 60-lecia PMK zostało wykonanych w Częstochowie kilkadziesiąt medali pamiątkowych. Na stronie z napisem polskim widnieje postać Pani Jasnogórskiej i Orzeł Polski, oraz tekst „aby żaden rodak nie zaginął na obczyźnie” – kard. August Hlond, Prymas Polski. Wokół medalu jest napis: 60 lat Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii (4.2.1953 – 4.2.2013). Z kolei na stronie medalu z napisem po portugalsku na tle brazylijskiej mapy umieszczona została postać Pani z Aparecidy, Patronki Brazylii oraz tekst: „Polacy i ich potomkowie wierni swojej wierze, pobożności maryjnej i swoim tradycjom, wzbogacają duchowo Kościół w Brazylii. Podczas uroczystości jubileuszowej medale będą wręczane z odpowiednim dyplomem tym wszystkim, którzy wspierają realizację zadań Polskiej Misji Katolickiej. Ponadto w wydawnictwie „Hlondianum” w Poznaniu wydrukowaliśmy z odpowiednią modlitwą i napisem pamiątkowym 6.500 obrazków z obrazem Pani Jasnogórskiej. Obrazki te będą rozdawane w czasie wspomnianej uroczystości, jak też Polonusom, którzy często zwracają się do PMK  o podarowanie im podobizny Matki Bożej z Jasnej Góry.

 

Ze względu na: trwające w Brazylii wakacje letnie,później realizację Tygodnia Misyjnego w diecezjach, jako bezpośredniego przygotowania do Światowego Dnia Młodzieży w Rio de Janeiro i trwanie tego ważnego wydarzenia w życiu Kościoła, postanowiliśmy przesunąć uroczystości jubileuszowe PMK na późniejszy okres. O wybranej dacie poinformujemy w stosownym czasie.

 

Zapraszamy do odwiedzin naszej dwujęzycznej witryny internetowej:

 

www.polska-misja.com.br (portal jest w przebudowie… W krótkim czasie ukaże się w nowej szacie.)

 

Zdzisław MALCZEWSKI SChr

Adres

Av. Presidente Franklin D. Roosevelt, 920
Porto Alegre-RS | CEP 90230-002

Kontakt:

Tel.: (51) 99407-4242
(51) 3024 - 6504


email: revista@polonicus.com.br